กฎหมายก่อสร้าง โกดัง โรงงาน: เอกสาร ข้อกำหนด และผู้เกี่ยวข้อง

425504400 3620867321519782 799197520750541501 n

กฎหมายก่อสร้าง โกดัง โรงงาน: เอกสาร ข้อกำหนด และผู้เกี่ยวข้อง

บทนำ

การก่อสร้างโกดังหรือโรงงานนั้น มีกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องมากมาย บทความนี้มุ่งหวังเป็นแนวทางเบื้องต้นแก่ท่านที่ต้องการก่อสร้าง โดยอธิบายถึงเอกสารที่จำเป็น ข้อกำหนดระยะร่น และผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการก่อสร้าง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. ใบอนุญาตก่อสร้าง: เอกสารสำคัญที่แสดงว่าได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ก่อสร้างอาคารได้
 2. ใบรับรองวิศวกรควบคุมงาน: เอกสารที่แสดงว่ามีวิศวกรผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างใบรับรองสถาปนิกควบคุมงาน: เอกสารที่แสดงว่ามีสถาปนิกผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้าง
 3. แผนที่และแบบจำลอง: เอกสารที่แสดงรายละเอียดการออกแบบอาคาร
 4. รายการวัสดุก่อสร้าง: เอกสารที่แสดงรายการวัสดุก่อสร้างที่จะใช้
 5. รายการผู้รับเหมา: เอกสารที่แสดงรายชื่อผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง
 6. เอกสารอื่นๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจกำหนด

ข้อกำหนดระยะร่น

ระยะร่น หมายถึง ระยะห่างระหว่างแนวเขตที่ดินกับแนวอาคาร กฎหมายกำหนดระยะร่นขั้นต่ำไว้เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย และความสะดวกสบาย ตัวอย่างข้อกำหนดระยะร่นสำหรับโกดังและโรงงานมีดังนี้

ระยะร่นจากถนน:

 • ถนนกว้างน้อยกว่า 10 เมตร: ร่น 6 เมตร
 • ถนนกว้าง 10-20 เมตร: ร่น 5 เมตร
 • ถนนกว้างเกิน 20 เมตร: ร่น 4 เมตร

ระยะร่นจากแนวเขตที่ดิน:

 • อาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร: ร่น 3 เมตร
 • อาคารสูงเกิน 23 เมตร: ร่น 4 เมตร

ระยะห่างระหว่างอาคาร:

 • อาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร: ห่าง 6 เมตร
 • อาคารสูงเกิน 23 เมตร: ห่าง 8 เมตร

ผู้เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง

 1. เจ้าของโครงการ: บุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการและเป็นผู้ลงทุน
 2. วิศวกรควบคุมงาน: วิศวกรผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและมาตรฐาน
 3. สถาปนิกควบคุมงาน: สถาปนิกผู้รับผิดชอบควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลนและมาตรฐาน
 4. ผู้รับเหมา: บุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบงานก่อสร้าง
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบและอนุญาตก่อสร้าง เช่น เทศบาล อบต. กรมโยธาธิการและผังเมือง

ติดต่อเราเพื่อปรึกษาได้ฟรี

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายก่อสร้าง โกดัง โรงงาน หรือต้องการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ท่านสามารถติดต่อเราได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แหล่งข้อมูล

 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 • ประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 • เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง : https://www.dpt.go.th