คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างโกดัง โรงงาน ฉบับสมบูรณ์ Happy Warehouse

คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างโกดัง โรงงาน ฉบับสมบูรณ์ Happy Warehouse

1. บทนำ

การขยายธุรกิจของคุณอาจหมายถึงการก่อสร้างโกดังหรือโรงงานใหม่ กระบวนการนี้อาจดูยุ่งยาก แต่ไม่ต้องกังวล บทความนี้จะช่วยคุณเข้าใจขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอย่างละเอียด

2. เอกสารสำคัญ

เอกสารที่จำเป็นอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของอาคาร โดยทั่วไปแล้ว คุณต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้:

 • แบบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (แบบ ข.๑)
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • โฉนดที่ดิน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • แบบแปลน ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบ
 • หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ “วิศวกรรมควบคุม”
 • ใบรับรองการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ใบรับรองการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

3. สถานที่ยื่นขออนุญาต

 • กรณีอาคารสูงไม่เกิน 4 ชั้น และระยะห่างของช่วงเสาไม่เกิน 10 เมตร: ยื่นที่สำนักงานเขต
 • กรณีอาคารสูงเกิน 4 ชั้น หรือระยะห่างของช่วงเสาเกิน 10 เมตร: ยื่นที่กองควบคุมอาคาร สำนักงานโยธา
 • กรณีอาคารตั้งอยู่ในเขตเทศบาล: ยื่นที่สำนักงานเทศบาล

4. ขั้นตอนการขออนุญาต

 1. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
 2. ยื่นขอรับใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม
 4. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและสถานที่
 5. รับใบอนุญาตก่อสร้าง

5. ระยะเวลา

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตโดยทั่วไปจะอยู่ภายใน 45 วัน แต่เจ้าหน้าที่อาจขยายเวลาเพิ่มเติมได้

6. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมจะคำนวณตามพื้นที่อาคาร อัตราค่าธรรมเนียมสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

7. คำแนะนำเพิ่มเติม

 • ควรปรึกษาสถาปนิกและวิศวกรเพื่อออกแบบอาคารและเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง
 • ควรเผื่อเวลาในการดำเนินการขออนุญาต
 • ควรติดตามความคืบหน้ากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

8. แหล่งข้อมูล

 • เว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง: https://www.dpt.go.th

9. บทสรุป

การขออนุญาตก่อสร้างโกดัง โรงงาน อาจดูยุ่งยาก แต่หากเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง กระบวนการนี้จะราบรื่นและรวดเร็ว

10. ภาคผนวก

 • ตัวอย่างแบบฟอร์มการขออนุญาต
 • รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ: ข้อมูลในบทความนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น